องค์ประกอบของฉลากยา

การแบ่งประเภทของยา และฉลากยา กำหนดโดยกฎหมาย

กฎหมายกำหนดให้ฉลากยาแผนปัจจุบันจะต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้ และช่วยย้ำเตือนเมื่อมีการบริโภค หรือเลือกใช้ยา เพื่อจะได้ทราบถึงข้อจำกัด คำเตือน เกี่ยวกับยาที่จะใช้นั้นอย่างถูกต้อง โดยลักษณะองค์ประกอบของฉลากยาที่ถูกต้อง พิจารณาดังต่อไปนี้..

องค์ประกอบของฉลากยา

ตัวอย่างฉลากยา
รูปตัวอย่างฉลากยา

การแบ่งประเภทของยา และฉลากยา กำหนดโดยกฎหมาย

กฎหมายกำหนดให้ฉลากยาแผนปัจจุบันจะต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้และช่วยย้ำเตือนเมื่อมีการบริโภค

 1. ชื่อทางการของยา
 2. เลขที่หรือรหัสใบสำคัญในการขึ้นทะเบียนตำรับยาก็ได้
 3. ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยา
 4. ปริมาณของยาที่มีอยู่ เช่น ยาเม็ดต้องแจ้งขนาดบรรจุไว้ในฉลากด้วยว่าบรรจุกี่เม็ดกี่มิลลิกรัมเป็นต้น
 5. ชื่อบริษัทผู้ผลิตยา และจังหวัดที่ตั้งโรงงานยา ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตที่ต่างประเทศแล้วมีผู้นำหรือสั่งเข้ามาต้องมีชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งโรงงานยา ชื่อของผู้นำหรือสั่ง เข้ามาและจังหวัดที่ตั้งสถานที่นำ/สั่งยานั้นๆ
 6. เลขที่ หรือ Lot No. ที่ผลิตหรือวิเคราะห์ เช่น Batch No.(B/C) , Lot No.(L) , Cont No.(C) เป็นต้น
 7. วัน เดือน ปี ที่ผลิตยา เช่น Mfd. หรือ Mfg date
 8. ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ยาหมดอายุ เช่น Exp.Date ซึ่งมาจาก Expiration Date ตามด้วย วันเดือนปีที่ยาหมดอายุ
 9. คำแสดงประเภทยา ดังต่อไปนี้
  • คำว่า “ยาแผนปัจจุบัน” หรือ “ยาแผนโบราณ” ตามประเภทยา
  • คำว่า “ยาอันตราย” ”ยาตวบคุมพิเศษ” “ยาใช้ภายนอก” หรือ “ยาใช้เฉพาะที่” แล้วแต่กรณี ด้วยอักษรสีแดงเห็นได้ชัดเจน
  • คำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน”  ในกรณีที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน
  • คำว่า “ยาสำหรับสัตว์” ในกรณีเป็นยาสัตว์
 10. วิธีใช้และคำเตือน ไว้ในเอกสารกำกับยานั้น
ตัวอย่าง ฉลากยา
รูปตัวอย่างฉลากยา

หมายเหตุ กรณีที่ภาชนะมีขนาดเล็กอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อความทั้งหมดแต่อย่างน้อยจะต้องแสดงข้อความในข้อ (1) (4) และ (8)


สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องติดฉลากยา