ส่วนประกอบของยา

ส่วนประกอบของยา  หมายถึง ส่วนประกอบของยา(ทางเคมี) หรือองค์ประกอบของยา ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆดังนี้ ยาที่เป็นของแข็ง (Solid Dosage Forms) ได้แก่ ยาเม็ด (Tablets) ยาแคปซูล (Capsules) ซึ่งมีส่วนประกอบของยาดังนี้
 1. ยาที่เป็นของแข็ง (Solid Dosage Forms) ได้แก่ ยาเม็ด (Tablets) ยาแคปซูล (Capsules)..
ส่วนประกอบของยา (pharmaceutical composition) หมายถึง ส่วนประกอบของยา(ทางเคมี) หรือองค์ประกอบของยา ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆดังนี้
  1. ยาที่เป็นของแข็ง (Solid Dosage Forms) ได้แก่ ยาเม็ด (Tablets) ยาแคปซูล (Capsules) ซึ่งมีส่วนประกอบของยาดังนี้
   • ตัวยาหลักหรือตัวยาสำคัญ(Active Ingredients) เช่น แอสไพริน (Aspirin)
   • สารเพิ่มปริมาณ (Exepients) เช่น แป้งมัน (starches) น้ำตาลแล็คโตส (Lactose)
   • สารแต่งกลิ่น (Flavors)
   • สารหล่อลื่น (Lubricants) เช่น ทัมคัม (talcum)
   • แคปซูลเปลือก (Hard Capsules)
   Solid Dosage Forms
   รูปตัวอย่างยา ยาเม็ด (Tablets) ยาแคปซูล (Capsules)
  2. ยาที่เป็นของเหลว (Liquid Dosage Forms) ได้แก่ ยาน้ำ (Solutions) ยาฉีด (Parenterals) ซึ่งมีองค์ประกอบของยาดังนี้
   • ตัวยาหลักหรือตัวยาสำคัญ (Active Ingredients) เช่น พาราเซตามอล (Paracetamol) ฯลฯ
   • ส่วนประกอบซึ่งเป็นของเหลว (Liquid)ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย (Sovents) หรือทำให้เจือจาง (Diluents) หรือตัวภาชนะนำส่งยา (Vehicles)
   • ขวดแก้วหรือพลาสติกผนึก เช่น เป็นแผงอลูมิเนียมฟอยล์กับพลาสติกผนึกติดกัน (Blister Pack) สำหรับยาฉีด
   • ส่วนประกอบทำหน้าที่เป็นสารปรุงแต่งต่างๆ เช่น แต่งสี แต่งกลิ่นและแต่งรส
Solutions Parenterals
รูปยาน้ำ (Solutions) และยาฉีด (Parenterals)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องอัดเม็ด, เครื่องบรรจุแคปซูล, เครื่องเคลือบเม็ดยา, เครื่องนับเม็ดยา - เครื่องนับแคปซูล