บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุยา

บรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษายาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 1. บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ  หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่มียาอยู่ภายในโดยตรงตลอดเวลา ดังนั้นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ยาจึงมีผลอย่างมากต่อคุณภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาที่บรรจุอยู่ภายในซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย..

บรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Packaging)

บรรจุภัณฑ์ยา
รูป ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ยา
บรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษายาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 1. บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (Primary package or immediate container) หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่มียาอยู่ภายในโดยตรงตลอดเวลา ดังนั้นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ยาจึงมีผลอย่างมากต่อคุณภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาที่บรรจุอยู่ภายในซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
  • ภาชนะบรรจุ (Container) สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ไว้ภายใน
  • ฝา หรือจุกปิด (Closure) สำหรับปิดผนึกภาชนะบรรจุ
 2. บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (Secondary package) หมายถึง ส่วนประกอบของการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ยา เช่น หีบ (Box)กล่อง (Carton or Outer) บลิสเตอร์แพ็คสำหรับแคปซูลยา

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ (Package)

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ของสำหรับบรรจุยา มีหลากหลายประเภทตามชนิด หรือรูปแบบของยานั้นๆ โดยแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 • บรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์ (Blister pack) หรือบลิสเตอร์แพค เป็นแผงอลูมิเนียมฟอยล์ กับพลาสติกผนึกติดกัน
  บลิสเตอร์แพ็ค แผงยา
 • บรรจุภัณฑ์แบบสตริป (Strip pack) เป็นแผงอลูมิเนียมฟอยล์
  สตริปแพ็ค
 • ขวด กระป๋อง หลอดบีบ (Collapsible tube)
  ขวดยา กระป่องยา หลอดยา
 • แผ่นเปลวหรือฟอยล์ (Foil) หรือ อลูมิเนียมฟอยล์( Aluminium Foil)
  ฟอยล์ห่อยา

บรรจุภัณฑ์ (Package) มีหน้าที่ในการรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย และความคงตัวและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ยาที่บรรจุจนกว่าจะมีการใช้จนหมดหรือหมดอายุ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญ ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้ จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น แสง ความชื้น ความร้อน แก๊ส และเชื้อจุลินทรีย์ ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของตัวยาซึ่งเป็นสาเหตุให้คุณภาพของเภสัชภัณฑ์เสื่อมลง และยังต้องสามารถป้องกันการสูญเสียน้ำหรือสารที่ระเหยได้จากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถป้องกันการสั่นสะเทือน การถูกแรงอัด การตกกระแทก การถูกเจาะ การเสียดสีในระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาได้

drug pack6
รูป ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ยา

การบรรจุยาที่มีลักษณะเป็นของแข็ง เช่น ยาเม็ด แคปซูล ยาอม ยาเหน็บ ยาเม็ดลูกกลอน เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่การใช้แต่ละครั้งนั้นนิยมบรรจุเป็นแบบสตริป (Strip pack) หรือแบบบลิสเตอร์ (Blisterpack)หรืออาจเป็นซอง (Sachet) ถ้าหากยานั้นมีลักษณะเป็นผงวัสดุที่จะนำมาใช้ทำแผงบรรจุอาจเป็นแผ่นฟิล์ม (Firm)ซึ่งเป็นพวกเซลลูโลสฟิล์ม (Cellulose film) พวกโพลิเอทิลีนฟิล์ม (Polyethylenefirm)หรืออาจเป็นพวกอลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil)หรือใช้ร่วมกันก็ได้ อย่างไรก็ตามการเลือกว่าจะใช้วัสดุอะไรนั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย เช่น การป้องกันแสง ความสามารถในการป้องกันความชื้น และปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวยา


สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องบลิสเตอร์แพ็ค สำหรับแผงยา | เครื่องสตริปแพ็ค