ยา และการแบ่งประเภทยา

ยา คือ วัตถุเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการบำบัดรักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

การแบ่งประเภทยาที่บัญญัติไว้ตามพรบ.ยา
  1. ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาใช้ในการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยผู้มีใบประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน

ยา คืออะไร

ยา คือ วัตถุเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรือสำเร็จรูปที่ใช้ในการบำบัด รักษา บรรเทาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

ยา คืออะไร

การแบ่งประเภทของยา และฉลากยา กำหนดโดยกฎหมาย

การแบ่งประเภทของยาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายพรบ.ยา
  1. ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยผู้มีใบประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน เช่น ยาพาราเซตามอล (paracetamol) , ยาแอสไพริน (aspirin), ยาเตตราไซคลีน (tetracycline)
  2. ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึ่งอยู่ในตำราแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ เช่น ยาขม ยาหอม ยาเม็ด ลูกกลอน
ยาทั้งสองประเภท มีความอันตรายต่างกันจึงได้จำแนกตามระดับการควบคุมกายขายตามข้างล่างดังต่อไปนี้

การจำแนกยาตามกฏหมายและระดับการควบคุมการขาย

ยาควบคุมพิเศษ
เป็นยาที่จ่ายได้เมื่อมีการนำใบสั่งยามาซื้อยา กลุ่มนี้เป็นยาที่มีความเป็นพิษสูงหรืออาจก่ออันตรายต่อสุขภาพได้ง่าย จึงเป็นยาที่ถูกจำกัดการใช้ เช่น ยาเพรดนิโซโลน
ยาอันตราย
เป็นยาที่ต้องการขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เช่น ยาลดความดัน
ยาสามัญประจำบ้าน
เป็นยาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าปลอดภัยโอกาสเป็นอันตารายต่อสุขภาพมีน้อย ให้วางจำหน่ายได้โดยทั่วไปและผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเองตามการเจ็บป่วย เช่น ยาเม็ดพาราเซตามอลขนาดไม่เกิน 500 กรัม ขนาดบรรจุ 10 เม็ด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องแพ็คยา, เครื่องผสมยา