กระบวนการ และเครื่องจักรในการผลิตยาแคปซูล

ขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตยาแคปซูล โดยปกติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปบ้างตามผู้ผลิต)

 1. การเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ (Medicine Preparations)
 2. การผสมยาให้ผสมคลุกเคล้ากันอย่างสม่ำเสมอ (Formulation Mixings)
 3. การทำแกรนูลหรือการทำเป็นเม็ดเล็กๆ (Granulations)

1. กระบวนการผลิตยาแคปซูลเปลือกแข็ง

ขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตยาแคปซูล โดยปกติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปบ้างตามผู้ผลิต)

 1. การเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ (Medicine Preparations)
 2. การผสมยาให้ผสมคลุกเคล้ากันอย่างสม่ำเสมอ (Formulation Mixings)
 3. การทำแกรนูลหรือการทำเป็นเม็ดเล็กๆ (Granulations)
 4. การอบแห้ง (Dryings) (ตู้อบ) (Fluidized bed dryer)
 5. การบรรจุแคปซูล (Capsule Filling)
 6. การขัดทำความสะอาด (Capsule Polishing)
 7. การตรวจวิเคราะห์ยา (Drug Analysis)
 8. การบรรจุ (Packagings)

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยาแคปซูลเปลือกแข็ง

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต มีหลากหลายแบบ ซึ่งทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งประกอบด้วยต่อไปนี้

 1. เครื่องชั่งน้ำหนักยา (Digital Scales)
 2. เครื่องผสมแห้ง (Dry Mixers)
  เครื่องผสมยา
  เครื่องผสมยา
  High Effective Mixer
  เครื่องผสมยา
  เครื่องผสมยาแบบเคลื่อนที่ได้ทั้ง 3 มิติ
  Three Dimensional Mixer
 3. ตู้อบยา (Ovens)
 4. เครื่องอบแห้งโดยไม่ใช้ความร้อน (Fluidized bed dryer)
 5. เครื่องบรรจุแคปซูล (Capsule Filling Machines)
  เครื่องบรรจุแคปซูลยา
  เครื่องบรรจุยาลงแคปซูลแข็งแบบกึ่งอัตโนมัติ
  Semiautomatic Capsule Filling Machine
  เครื่องบรรจุแคปซูลยา
  เครื่องบรรจุแคปซูลแข็งแบบอัตโนมัติ
  Fully Automatic Capsule Filling Machine
 6. เครื่องขัดแคปซูล (Capsule Polishing Machines)
  เครื่องขัดฝุ่นแคปซูลยา
  เครื่องขัดแคปซูล (Capsule Polisher)
  เครื่องขัดฝุ่นแคปซูลยา
  เครื่องขัดแคปซูล (Capsule Sorting Polisher)
 7. เครื่องบรรจุยาแคปซูลลงขวด (Counting & Filling Machines) หรือเครื่องบรรจุยาแคปซูลลงแผง (Blister Pack)
 8. เครื่องปิดฉลากยา (Labelling Machines)

2. กระบวนการผลิต และเครื่องจักรทำแคปซูลเปลือกนิ่ม, ซอฟเจล

ขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตยาแคปซูลแบบนิ่ม มีขั้นตอนประมาณดังต่อไปนี้

 1. การเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ (Medicine Preparations)
 2. การอบแห้ง (Dryings)
 3. การผสมยา (Formulation Mixings)
 4. การเตรียมเจลาติน (Gelatin Preparations)
 5. การตรวจวิเคราะห์ยาก่อนบรรจุ (Drug Analysis)
 6. การบรรจุแคปซูล (Encapsulation)
 7. การอบแห้งแคปซูล (Capsule Drying)
 8. การขัดทำความสะอาด (Capsule Polishing)
 9. การตรวจวิเคราะห์ยา (Drug Analysis)
 10. การบรรจุ (Packagings)

เครื่องจักรที่ใช้ผลิตยาแคปซูลเปลือกนิ่ม

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแคปซูลเปลือกนิ่ม, ซอฟเจล
 1. เครื่องชั่งน้ำหนักยา (Digital Scales)
 2. เครื่องผสมแห้ง (Dry Mixers)
 3. ตู้อบยา (Ovens)
 4. ถังผสมยา (Medicine Mixing Tanks)
 5. เครื่องเตรียมเจลาติน (Gelatin Mixing Tanks)
  ถังละลายเจลาติน
  ถังละลายเจลาติน (Gelatin Melting Tank)
  ถังละลายเจลาติน
  ถังละลายเจลาติน (Gelatin Melting Tank)
 6. เครื่องบรรจุแคปซูล (Enpasulating Machines)
  เครื่องบรรจุแคปซูลนิ่ม ซอฟเจล
  เครื่องบรรจุแคปซูลนิ่ม (Small Soft Gelatin Encapsulation Machine)
  เครื่องบรรจุแคปซูลนิ่ม ซอฟเจล
  เครื่องบรรจุแคปซูลนิ่ม (Soft Gelatin Encapsulation Machine)
 7. เครื่องล้างแคปซูล (Capsule Washing Machines)
  เครื่องล้างแคปซูลยา
  เครื่องล้างแคปซูล Tumble Dryer
 8. ห้องอบแคปซูล (Drying Rooms)
 9. เครื่องขัดแคปซูล (Capsule Polishing Machines)
  เครื่องขัดแคปซูล
  เครื่องขัดแคปซูล (Soft Capsule Polisher)
 10. เครื่องบรรจุยาแคปซูล (Counting & Filling Machines)
 11. เครื่องปิดฉลากยา (Labelling Machines)